MAJESTIK Uszczelniacz Dekarski Kauczukowy

MAJESTIK Uszczelniacz Dekarski Kauczukowy

Uszczelniacz dekarski kauczukowy umożliwia wytrzymałe, trwałe plastyczno-elastyczne uszczelnienie połączeń i napraw budowlanych. Produkt może być stosowany na suche i mokre podłoża. Jest odporny na starzenie, warunki atmosferyczne i warunki UV. Nie powoduje korozji metalu. W czasie utwardzania nie zmniejsza swojej objętości. Dzięki swojej wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne produkt
gwarantuje barierę dla wnikania wody przez długi czas.

Dostępne kolory – bezbarwny, czarny, brązowy, grafitowy.

Na stanie / .

Opis

Uszczelniacz dekarski kauczukowy – MAJESTIK

Gdzie sprawdza się kauczuk dekarski? Przede wszystkim przy różnego typu pracach budowlanych, wymagających zastosowania produktów, które są w stanie stworzyć solidną spoinę. Dzięki swojej wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne produkt gwarantuje barierę przeciwko wnikaniu wody przez bardzo długi czas. Kauczuk dekarski oferujemy w wielu kolorach: czarnym, brązowym, grafitowym, a także jako produkt bezbarwny.

O PRODUKCIE

Uszczelniacz dekarski kauczukowy umożliwia tworzenie wytrzymałych, trwale plastyczno-elastycznych połączeń podczas napraw budowlanych. Produkt ten może być stosowany zarówno na suchych, jak i mokrych podłożach. Kauczuk dekarski nie zmienia swoich właściwości chemicznych z upływem czasu. Dodatkowo jest odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Silikon dekarski kauczukowy nie powoduje korozji metalu, a w czasie utwardzania nie zmniejsza swojej objętości.

Właściwości:

– Czas schnięcia: ok. 2mm/dobę (23°C, 55% RH)

– Odporność temperaturowa: -20°C do + 80°C

– Czas obróbki: do 5min 

– Super przyczepny

– Elastyczny

– Szybkowiążący

– Odporny na warunki atmosferyczne i UV

– Na suche i mokre podłoże

Zastosowanie:

Uszczelnienia dekarskie np. obróbki blacharskie, kominów, okapów, wiatrownic, połączeń rynien i rur spustowych, papowych pokryć dachowych, a także dachów pokrytych dachówką, blachą, płytami azbestowymi etc.

Sposób użycia:

Łączone powierzchnie powinny być czyste – wolne od zanieczyszczeń typu kurz, pył, rdza, smary, oleje, farby, stare szczeliwa. Przed użyciem kartusze powinny mieć temperaturę pokojową. Uszczelniacz należy aplikować za pomocą wyciskacza. Należy zwrócić uwagę aby uszczelniacz przylegał w sposób ciągły do powierzchni w miejscu planowanego uszczelnienia. Powierzchnię spoiny należy wygładzić
gładką szpatułką, szmatką zamoczoną w roztworze wody z mydłem
w przeciągu 5 minut od momentu nałożenia. Nieutwardzony produkt można usunąć przy pomocy rozpuszczalników, utwardzony natomiast tylko sposobem mechanicznym.

Dane Techniczne:

Opakowanie:

300 ml

Przechowywanie i okres trwałości:

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji.
Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
w temperaturze od +5°C do +30°C.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. 

Zawiera octan butylu.

H226 – Łatwo palna ciecz i pary. H336 – Może powodować senność lub zawroty głowy EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. P102 – Chronić przed dziećmi. P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. -Palenie wzbronione. P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.P303+361+353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): 

Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340 – W przypadku dostania się do dróg
oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. P403+235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

 

UWAGA:

W celu uniknięcia pomyłek należy sprawdzić przydatność środka do zamierzonego zastosowania.