MAJESTIK Piana Pistoletowa Premium SHOT-GUN

MAJESTIK Piana Pistoletowa Premium SHOT-GUN

Pianka montażowo-uszczelniająca o niskiej rozprężalności , doskonałej przyczepności do typowych podłoży budowlanych oraz znakomitych właściwościach izolacyjnych i wypełniających. Aplikacja przy pomocy pistoletu gwarantuje precyzyjne i ekonomiczne dozowanie pianki. Pistolet z nakręconą puszką i zakręconym zaworem można przechowywać do czasu ponownego użycia, bez ryzyka stwardnienia pianki i zablokowania aplikatora. Uniwersalna niskoprężna formuła umożliwia pracę przez cały rok w temperaturach od -5°C do +30°C.

Dostępny w wersji całorocznej.

Dostępne opakowania 750 ml

Na stanie / .

Opis

Opis produktu:

Pianka montażowo-uszczelniająca o niskiej rozprężalności , doskonałej przyczepności do typowych podłoży budowlanych oraz znakomitych właściwościach izolacyjnych i wypełniających. Aplikacja przy pomocy pistoletu gwarantuje precyzyjne i ekonomiczne dozowanie pianki. Pistolet z nakręconą puszką i zakręconym zaworem można przechowywać do czasu ponownego użycia, bez ryzyka stwardnienia pianki i zablokowania aplikatora. Uniwersalna niskoprężna formuła umożliwia pracę przez cały rok w temperaturach od -5°C do +30°C.

Właściwości:

Doskonała przyczepność

Precyzyjne i ekonomiczne dozowanie pianki

Ultra dźwiękoszczelność

Doskonała izolacyjność

Całoroczna formuła

Temp :  -5˚C do +30˚C 

 

Zastosowanie:

Uszczelnienia przy montażu stolarki budowlanej, parapetów, progów i paneli dekoracyjnych. Wypełnienia i izolacja przepustów ściennych, izolowanie rur i instalacji c.o., montaż skrzynek, puszek instalacyjnych itp. Wygłuszenia i izolacja termiczna pustych przestrzeni, np. w ściankach działowych, dachach, pod wannami i brodzikami.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Deklarowane właściwości użytkowe
Nasiąkliwość przy krótkotrwałym (24H) częściowym zanurzeniu kg/m² ≤ 1
Stabilność wymiarowa, %, po 24h w T +40°C, RH 95%, w kierunku długości, szerokości i grubości ±3
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa ≥ 15
Wytrzymałość na rozciąganie  prostopadłe, kPa ≥ 50
Wytrzymałość na scinanie, kPa ≥ 30

Przygotowanie podłoża:

Czyste, odtłuszczone podłoże zwilżyć wodą przed nałożeniem piany (tylko w temperaturach dodatnich).

Sposób użycia:

Puszką energicznie wstrząsać przez ok. 30 sekund, zamontować na pistolecie i wyregulować śrubę dozującą. Puszka powinna mieć temperaturę > 5°C). Aplikować piankę w pozycji do góry dnem. Warstwa pianki nie powinna mieć więcej niż 3cm. W razie potrzeby drugą warstwę nakładać dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwilżeniu jej wodą. Regularnie powtarzać mieszanie składników piany w czasie pracy. Po utwardzeniu (ok. 60 min. w warunkach optymalnych) obciąć zbędne części i zabezpieczyć warstwę pianki przed promieniowaniem UV tynkiem, farbą lub uszczelniaczem. 

Czyszczenie:

Zabrudzenia ze świeżej nieutwardzonej pianki można usuwać za pomocą specjalnego płynu czyszczącego, stwardniałą piankę natomiast tylko mechanicznie.

Kolor:

DANE TECHNICZNE:

OPAKOWANIE:

750 ML

Przechowywanie i okres trwałości:

Przechowywać w pozycji pionowej zaworem do góry, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5˚C do +25˚C. Data przydatności na dnie pudełka.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. 

Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO:

Niebezpieczeństwo. Zawiera polifenylopoliizocyjanian polietylenu, alkany C 14-17, chloro-. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się ,że powoduje raka. 

Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. Może powodować uszkodzenia narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą oddechową. Może powodować  długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi.

Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany.  Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba, że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387).  

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (wysypka, obrzęk, zaczerwienienie) wezwać lekarza i pokazać mu  etykietę lub kartę charakterystyki w celu zastosowania odpowiednich leków antyhistaminowych.